Polityka prywatności
 1. Postanowienia Ogólne
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach platformy tzf.health ( „Platforma”) jest spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, 03-176  Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000027471, NIP 525-000-05-64, REGON 010721743(„Administrator”).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej „RODO”).
  3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Platformy jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że (i) niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na Platformie obowiązkowych danych osobowych niezbędnych do weryfikacji uprawnienia Użytkownika do założenia indywidualnego konta Użytkownika na Platformie umożliwiającego korzystanie z Platformy i dostęp do zamieszczonych tam materiałów, jak również zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną skutkuje brakiem możliwości korzystania z takiego konta oraz brakiem możliwości zawarcia takich umów (umowny wymóg podania danych osobowych), (ii) w zakresie obowiązków ustawowych Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie wskazanych obowiązków.
  4. Administrator zapewnia, że zbierane dane osobowe Użytkowników Platformy są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń tych danych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w przypadkach i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W PLATFORMIE
  1. Każdorazowo cel, podstawa, okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika Platformy lub przez Administratora.
  2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Platformy w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

   Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
   zawarcie i wykonanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dostęp do materiałów zamieszczonych na Platformie lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takich umowyart. 6 ust. 1 lit. a) RODOart. 6 ust. 1 lit. b) RODOokres niezbędny do wykonania, rozwiązania, wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
   marketing bezpośrednidbanie o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz (prawnie uzasadniony interes Administratora)art. 6 ust. 1 lit. f) RODOokres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego; Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
   marketing art. 6 ust. 1 lit. a) RODOdo momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu
   prowadzenie ksiąg  podatkowychart. 6 ust. 1 lit. c) RODOokres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)
   ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (prawnie uzasadniony interes Administratora)art. 6 ust. 1 lit. f) RODOokres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec lub przez Administratora
   korzystanie z Platformy i zapewnienie jej prawidłowego działania; prowadzenie i utrzymanie Platformy (prawnie uzasadniony interes Administratora)art. 6 ust. 1 lit. f) RODOokres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego
   prowadzenie statystyk i analiza ruchu na Platformie służące zapewnieniu poprawnego funkcjonowania Platformy i zwiększeniu sprzedaży produktów (prawnie uzasadniony interes administratora)art. 6 ust. 1 lit. f) RODOokres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 4. ODBIORCY DANYCH NA PLATFORMIE

  Kategorie odbiorców danych: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi, przewoźnicy i kurierzy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od Użytkowników Platformy,  firmy archiwizujące dokumenty, prowadzące usługi księgowe, prawne i doradcze dla Administratora, firmy zajmujące się badaniami opinii Użytkowników Platformy, partnerzy świadczący usługi techniczne i informatyczne, w tym w szczególności dostawcy oprogramowania.

 5. PROFILOWANIE NA PLATFORMIE
  1. RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  2. Administrator może korzystać na Platformie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych czy też  korzystania z usług drogą elektroniczną w ramach Platformy. Efektem korzystania z profilowania na Platformie może być np. spersonalizowane video SMS , mailing, materiały edukacyjne dotyczące produktu Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” S.A. lub materiały dotyczące danej jednostki chorobowej, materiały life style. Mimo profilowania to dany Użytkownik podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanej w ten sposób usługi.
  3. Profilowanie na Platformie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Platformie np. poprzez wybranie konkretnego materiału edukacyjnego, przeglądanie strony konkretnego produktu lub usługi na Platformie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych wyborów na Platformie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danego Użytkownika, aby móc jej następnie przesłać np. propozycję określonego materiału szkoleniowego. 
  4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą są następujące:

   1. prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, prawo sprostowania tych danych, jeżeli są przetwarzane nieprawidłowo lub są niekompletne, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych;
   2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 Użytkownik Platformy powinien kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora na adres: iod@polfa-tarchomin.com.pl lub za pośrednictwem poczty przesyłając list na adres wskazany na wstępie Polityki prywatności.
 7. COOKIES I ANALITYKA
  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są niewielkimi informacjami tekstowymi w postaci plików tekstowych, wysyłanymi przez serwer i zapisywanymi po stronie osoby odwiedzającej Platformę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, karcie pamięci smartfona – w zależności od tego z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik odwiedzający Platformę). Wyróżnić można następujące pliki Cookies:

   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy);
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy);
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Platformy;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Platformy ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika  (np. w zakresie wybranej specjalizacji, regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej);
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie do Użytkownika treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z Platformy przez Użytkowników w następujących celach:

   1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych na Platformie i pokazywania, że są zalogowani;
   2. zapamiętywania usług wybranych przez Użytkowników;
   3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy ankiet lub danych logowania na Platformę;
   4. dostosowywania zawartości Platformy do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Platformy;
   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Platformy;
   6. remarketingu, to jest badania cech zachowania Użytkowników Platformy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im treści i usług, lub reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Możliwe jest np. częściowe ograniczenie (np. czasowe) lub całkowite wyłączenie możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Platformy.
  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Platformę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

   w przeglądarce Chrome 

   w przeglądarce Firefox

   w przeglądarce Internet Explorer 

   w przeglądarce Opera 

   w przeglądarce Safari

   w przeglądarce Microsoft Edge

  6. Administrator może korzystać na Platformie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Platformie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Platformą i w analizie ruchu na Platformie. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług na Platformie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Użytkowników Platformy oraz sposób ich zachowania na Platformie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Platformie – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  8. Więcej informacji dotyczących gromadzenia danych za pomocą Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en