Regulamin

Regulamin platformy

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy prowadzonej w domenie https://tzf.health przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (03-176) przy ul. A. Fleminga 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027471, NIP 525-000-05-64, REGON 010721743, kapitał zakładowy 184.913.610,00 PLN w całości opłacony, zwaną w dalszej części Regulaminu Usługodawcą oraz zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną na Platformie przez Usługodawcę.
 2. Platforma jest serwisem internetowym adresowanym do lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów oraz pielęgniarek („Użytkownicy”), którzy są zainteresowani uzyskaniem dostępu do materiałów i wydawnictw związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia.   
 3. Na Platformie zamieszczane są treści przeznaczone wyłącznie dla osób, o których mowa w punkcie 2 powyżej, uwzględniając wymogi i ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 4. Treści zamieszczone na Platformie lub udostępniane Użytkownikowi za jej pośrednictwem nie mogą być przez Użytkownika przekazywane innym osobom. 
 1. Rejestracja Użytkownika na Platformie, Rezygnacja z Usług
 2. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z treści zamieszczonych na Platformie jest rejestracja Użytkownika na Platformie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego celem założenia konta.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik jest proszony o podanie następujących danych:
 4. imię i nazwisko,
 5. data urodzenia, 
 6. numer prawa wykonywania zawodu,
 7. tytuł zawodowy,
 8. numer telefonu
 9. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rejestracji – założenia konta i korzystania z Platformy.
 10. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych podanych w procesie rejestracji, w szczególności danych dotyczących profilu zawodowego Użytkownika mogących wpłynąć na uprawnienie do korzystania z Platformy.
 11. Rejestrując się na Platformie Użytkownik oświadcza, że podane przez niego przy rejestracji dane są prawdziwe i rzetelne oraz nie mają na celu wprowadzenia w błąd Usługodawcy.
 12. Konto Użytkownika zabezpieczone jest indywidualnym hasłem dostępu nadanym przez Użytkownika.
 13. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawarte są w Polityce Prywatności.
 14. Użytkownik rejestrując się na Platformie zobowiązuje się podać prawdziwe dane i informacje. 
 15. Usługodawca dokonuje weryfikacji danych Użytkownika:
 16. lekarza i lekarza dentysty –  za pośrednictwem Naczelnej Izby Lekarskiej, 
 17. pielęgniarki – za pośrednictwem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 18. Usługodawca uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji prawdziwości danych Użytkownika, w szczególności uprawniony jest do weryfikacji, czy Użytkownik jest osobą uprawnioną do wystawiania recept. Weryfikacja danych Użytkownika może nastąpić w szczególności poprzez kontakt telefoniczny z Użytkownikiem.
 19. W przypadku niemożności potwierdzenia danych Użytkownika lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych w procesie rejestracji Usługodawca uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z Platformy blokując dostęp do konta Użytkownika.
 20. Dostęp do konta Użytkownika zostanie zablokowany przez Usługodawcę również w przypadku:
 21. udostępnienia danych do logowania osobie trzeciej bądź udostępnienie osobie trzeciej na uzyskanie dostępu do Platformy przy użyciu aktualnej w danym momencie sesji internetowej innego Użytkownika,
 22. korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem. 
 23. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych.
 24. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto do Platformy.
 25. W uzasadnionych wypadkach Usługodawca może odmówić Użytkownikowi założenia konta na Platformie.
 26. Dokonując rejestracji na Platformie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego treść. 
 27. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować konto na Platformie. W tym celu Użytkownik wysyła e-maila z informację o zamiarze likwidacji konta na adres iod@polfa-tarchomin.com.pl
 1. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika
 2. Użytkownik nie może przekazywać danych do logowania na Platformę innym osobom. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z konta na Platformie jest Użytkownik, który to konto założył. 
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów zamieszczonych na Platformie oraz z materiałów udostępnianych Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy.
 4. W ramach Platformy Użytkownik otrzymuje dostęp do bieżącej informacji medycznej, aktualnych informacji dotyczących profilaktyki i ochrony zdrowia pochodzących od Usługodawcy lub od wydawców współpracujących z Usługodawcą, w tym w szczególności informacje o danym produkcie Usługodawcy, dostęp online do usług m.in. do konferencji, warsztatów, materiałów i filmów video.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest:
 6. urządzenie mobilne lub komputer PC minimalna pamięć RAM – 2 GB, rekomendowana pamięć RAM – 4 GB, system operacyjny Windows 8 i 10 MacOS Sierra lub wyższa, protokół TLS 1.2 lub wyższe wersje,
 7. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s 
 8. przeglądarki:

– dla urządzeń mobilnych:

Apple iOS 11 (lub nowszy) z bieżącą przeglądarką Apple Safari,

Google Android 7 (lub nowszy) z bieżącą przeglądarką Google Chrome

– dla komputerów PC preferowana jest przeglądarka Google Chrome (ostatnie trzy wersje) – dla obu metod logowania. Dopuszczalna, jednak mniej zalecana, jest również przeglądarka Mozilla Firefox (ostatnie trzy wersje) oraz Microsoft Edge na silniku Chromium dla obu metod logowania.

 • Usługodawca może – jeżeli wymagać tego będzie bezpieczeństwo danych Użytkowników lub inne niezależne od Usługodawcy przyczyny – czasowo uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika z Platformy. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za takie ograniczenia.
 • Zamieszczone na Platformie lub udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Platformy treści i materiały stanowiące utwory chronione są prawem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 • Użytkownik nie ma prawa kopiować, modyfikować udostępnianych mu za pośrednictwem Platformy lub zamieszczonych na Platformie materiałów, jak również nie ma prawa wykorzystywać ich w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu Usługodawca będzie uprawniony do wystąpienia na drogę sądową celem ochrony naruszonych praw.
 1. Polityka prywatności
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000027471, posiadająca numer NIP 5250000564 oraz REGON 010721743.
 3. Kontakt z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polfa-tarchomin.com.pl
 4. Użytkownik zakładając konto na Platformie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, których podanie przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik przyjmuje jednocześnie do wiadomości, że brak wyrażenia powyższej zgody może uniemożliwić świadczenie usług na rzecz Użytkownika za pomocą Platformy. 
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://tzf.health/polityka-prywatnosci
 6. Postanowienia końcowe
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie Użytkownika sprzeczne z niniejszym Regulaminem. 
 8. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy pierwszym logowaniu po zmianie. W takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie nowego Regulaminu podczas pierwszego logowania po zmianie.
 9. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory lub innego rodzaju postępowania wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.